Regulamin Platformy 

Adademia Dr Make Up 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy nim, a Klientem.

Usługodawcą jest Błażej Chyła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Team Blachu Błażej Chyła, z siedzibą przy ul. 3 Maja 37e/20, w Gdyni (81-396), NIP: 5862316324, REGON: 366912364, e-mail: kontakt@drmakeup.pl.

 

§ 2

Definicje regulaminowe

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.

Usługodawca – Błażej Chyła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Team Blachu Błażej Chyła, z siedzibą przy ul. 3 Maja 37e/20, w Gdyni (81-396), NIP: 5862316324, REGON: 366912364, e-mail: kontakt@drmakeup.pl.

Produkt – materiał filmowy stanowiący jednocześnie utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, do którego dostęp w formie internetowej można wykupić za pomocą Platformy i który jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą. Produkt nie jest sprzedawany na nośniku fizycznym, lecz w postaci produktu elektronicznego.

Sklep internetowy – domena pozwalająca na dokonanie zakupu produktów/usług Usługodawcy drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: https://drmakeup.pl.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu i planu płatności.

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje związane z udostępnieniem informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wprowadzających Usługodawcę w błąd lub uniemożliwiające mu całkowicie realizację Usługi.

 

§ 3

Świadczenie usług drogą elektroniczną

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

Konto

Formularz Zamówienia

Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta:

wypełnieniu Formularza Rejestracji,

potwierdzenie zamówienia poprzez zaznaczenie zgód i kliknięcia “zamawiam i płacę”

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:

imię i nazwisko/nazwa firmy,

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

adres poczty elektronicznej

numer telefonu kontaktowego.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@drmakeup.pl lub też korzystając z funkcji “Usuń konto” dostępnej w ustawieniach Konta.

Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta preferowanego produktu (lub produktów). Następnie Klient przechodzi do panelu zamówienia, gdzie zapoznaje się ze szczegółami zamówienia. Wskazaną kwotę (cenę produktów) należy uiścić od razu przechodząc do systemu płatności przez kliknięcie pola “Zamawiam i płacę”.

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

imię i nazwisko/nazwa firmy,

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

adres poczty elektronicznej

numer telefonu kontaktowego

dane karty płatniczej (w przypadku korzystania z płatności kartą)

hasło

numer NIP (w przypadku, kiedy Klient nie jest Konsumentem).

Klient obowiązany jest do:

korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;

wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Tryb postępowania reklamacyjnego Usług Elektronicznych:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 6 i 7 Regulaminu) Klient może składać na przykład:

pisemnie na adres: ul. 3 maja 37e/20, 81-372 Gdynia

w formie elektronicznej na adres: kontakt@drmakeup.pl

W opisie reklamacji wymagane jest podanie przez Klienta:

informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

żądania Klienta;

danych kontaktowych składającego reklamację

numer zamówienia.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 4

Warunki zawierania i wykonania umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.

Klient dostaje na podany w procesie Zamówienia adres mailowy link umożliwiający mu uzyskanie dostępu do zamówionych Produktów.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego

przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

§ 5

Odstąpienie od umowy

Klient posiada uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny.

Odstąpienia od Umowy Klient dokonuje poprzez złożenie Formularza Odstąpienia za pośrednictwem swojego Konta.

Odstąpienie od Umowy przez Klienta wiąże się z obowiązkiem zwrotu wszelkich materiałów i produktów otrzymanych od Usługodawcy w związku z realizacją Umowy. Oznacza to, że Klient jest zobowiązany odesłać na swój koszt na adres Usługodawcy (tj. Blazej Chyla, Legionów 102D/43, 81-472 Gdynia) wszystkie kosmetyki przesłane mu w ramach realizacji Zamówienia. Produkty muszą znajdować się w fabrycznych opakowaniach, w stanie nienaruszonym, niewskazującym na ich wcześniejsze użytkowanie. Jednocześnie, na skutek odstąpienia od Umowy, Usługodawca dezaktywuje dostępy Klienta do produktów elektronicznych (tj. internetowego kursu makijażu).

§ 6

Sposoby i terminy płatności

Płatność za produkt może być dokonana poprzez:

płatność elektronicznym przelewem bankowym za pośrednictwem serwisu Przelewy24

płatność kartą płatniczą

płatność elektroniczną systemem PayPal

System płatności przelewem bankowym obsługuje serwis Przelewy24 – PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

System płatności kartą płatniczą obsługuje PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

System płatności PayPal obsługuje firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. to instytucja kredytowa (lub bank)upoważniona i nadzorowana przez luksemburską komisję nadzoru sektora finansowego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (lub CSSF). Siedziba CSSF: 283, route d’Arlon, L-1150 Luksemburg.

 

§ 7

Koszt, sposoby i termin dostawy

Dostawa Produktu następuje drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

Dostawa kosmetyków, o których mowa w § 4 ust. 7 następuje drogą pocztową, za pośrednictwem firmy kurierskiej – DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10, na adres fizyczny Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.

Dostawa Produktu do Klienta nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, wykraczającymi poza cenę wskazaną w procesie składania zamówienia.

 

§ 8

Obowiązki Usługodawcy

Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w § 9 Regulaminu.

Usługodawca zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do strony internetowej, za pośrednictwem której Klient składa zamówienia, był ciągły oraz bezpieczny.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, z których Klient realizuje transakcje.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Klienta.

 

§ 9

Proces reklamacyjny

W celu zareklamowania Produktu lub Usługi oferowanej przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z Usługodawcą drogą mailową, pod adresem: e-mail: kontakt@drmakeup.pl.

Proces reklamacyjny wymaga od Klienta udostępnienia w wiadomości mailowej szeregu informacji dotyczących zamówienia, aby umożliwić Usługodawcy rzetelne i sprawne ustosunkowanie się do reklamacji. W tym celu klient podaje:

imię i nazwisko

numer zamówienia

dokładny opis produktu/usługi, co do których Klient ma zastrzeżenia lub które uważa za niezgodne z Regulaminem i zasadami obowiązującymi w Sklepie Internetowym (zastrzeżenia mogą być udokumentowane zdjęciem dołączonym do wiadomości).

Usługodawca rozpatruje reklamację Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia na wskazany adres mailowy.

§ 10

Dane osobowe w sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do:

ich indywidualnej kontroli

ich sprostowania i uzupełnienia

ich usunięcia

ograniczenia ich przetwarzania

ich przeniesienia

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe Klientów pozyskiwane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach – wskazanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego – brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.

Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego, w zakresie związanym z realizacją usługi:

w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, wymienionemu w § 6.

w przypadku wszystkich Klientów Sklepu Internetowego, obsługą księgową rachunków zajmuje się biuro księgowości TWOJE KSIĘGI Sp. z o. o., KRS: 0000645267, NIP: 5842754239, REGON: 365791622, ul. Narwicka 2i, 80-577 Gdańsk.

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się:

pisemnie na adres: ul. 3 maja 37e/20, 81-372 Gdynia

w formie elektronicznej na adres: kontakt@drmakeup.pl

 

§ 11

Prawa autorskie

Klient w ramach udzielonego uprawnienia do korzystania z portalu lub jego elementów, nie przysługuje prawo do:

utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie prac innych Użytkowników, publikowanych przez nich w ramach działania portalu, które chronione są prawem autorskim na mocy ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z 4 lutego 1994 roku,

usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o portalu podanych w jego elementach i materiałach towarzyszących,

wykonywania kopii programów i danych, będących elementami portalu,

samodzielnego oddzielania od całości elementów portalu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona,

samodzielnego dokonywania zmian w działaniu portalu.

Korzystanie z portalu nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych mu materiałów, które są utworami w rozumieniu ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z 4 lutego 1994 roku i podlegają ochronie wynikającej z tego tytułu. Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przez Regulamin i w.w. ustawę.

Każdy Klient portalu ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej za działania niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem, w tym zwłaszcza z przestrzeganiem przepisów ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z 4 lutego 1994 roku

 

§ 12

Postanowienia końcowe

Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie, o których Klient będzie informowany drogą mailową. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec zmian w ciągu 14 dni, Regulamin obowiązuje go w nowej formie, z naniesionymi zmianami.

 

Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

 

Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

W przypadkach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w tym zwłaszcza ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Klient może składać skargę poprzez unijny system internetowego rozstrzygania sporów dostępny pod adresem – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 

Regulamin Platformy 

Adademia Dr Make Up 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy nim, a Klientem.

Usługodawcą jest Błażej Chyła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Team Blachu Błażej Chyła, z siedzibą przy ul. 3 Maja 37e/20, w Gdyni (81-396), NIP: 5862316324, REGON: 366912364, e-mail: kontakt@drmakeup.pl.

 

§ 2

Definicje regulaminowe

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.

Usługodawca – Błażej Chyła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Team Blachu Błażej Chyła, z siedzibą przy ul. 3 Maja 37e/20, w Gdyni (81-396), NIP: 5862316324, REGON: 366912364, e-mail: kontakt@drmakeup.pl.

Produkt – materiał filmowy stanowiący jednocześnie utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, do którego dostęp w formie internetowej można wykupić za pomocą Platformy i który jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą. Produkt nie jest sprzedawany na nośniku fizycznym, lecz w postaci produktu elektronicznego.

Sklep internetowy – domena pozwalająca na dokonanie zakupu produktów/usług Usługodawcy drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: https://drmakeup.pl.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu i planu płatności.

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje związane z udostępnieniem informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wprowadzających Usługodawcę w błąd lub uniemożliwiające mu całkowicie realizację Usługi.

 

§ 3

Świadczenie usług drogą elektroniczną

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

Konto

Formularz Zamówienia

Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta:

wypełnieniu Formularza Rejestracji,

potwierdzenie zamówienia poprzez zaznaczenie zgód i kliknięcia “zamawiam i płacę”

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:

imię i nazwisko/nazwa firmy,

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

adres poczty elektronicznej

numer telefonu kontaktowego.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@drmakeup.pl lub też korzystając z funkcji “Usuń konto” dostępnej w ustawieniach Konta.

Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta preferowanego produktu (lub produktów). Następnie Klient przechodzi do panelu zamówienia, gdzie zapoznaje się ze szczegółami zamówienia. Wskazaną kwotę (cenę produktów) należy uiścić od razu przechodząc do systemu płatności przez kliknięcie pola “Zamawiam i płacę”.

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

imię i nazwisko/nazwa firmy,

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

adres poczty elektronicznej

numer telefonu kontaktowego

dane karty płatniczej (w przypadku korzystania z płatności kartą)

hasło

numer NIP (w przypadku, kiedy Klient nie jest Konsumentem).

Klient obowiązany jest do:

korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;

wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Tryb postępowania reklamacyjnego Usług Elektronicznych:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 6 i 7 Regulaminu) Klient może składać na przykład:

pisemnie na adres: ul. 3 maja 37e/20, 81-372 Gdynia

w formie elektronicznej na adres: kontakt@drmakeup.pl

W opisie reklamacji wymagane jest podanie przez Klienta:

informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

żądania Klienta;

danych kontaktowych składającego reklamację

numer zamówienia.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 4

Warunki zawierania i wykonania umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.

Klient dostaje na podany w procesie Zamówienia adres mailowy link umożliwiający mu uzyskanie dostępu do zamówionych Produktów.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego

przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

§ 5

Odstąpienie od umowy

Klient posiada uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny.

Odstąpienia od Umowy Klient dokonuje poprzez złożenie Formularza Odstąpienia za pośrednictwem swojego Konta.

Odstąpienie od Umowy przez Klienta wiąże się z obowiązkiem zwrotu wszelkich materiałów i produktów otrzymanych od Usługodawcy w związku z realizacją Umowy. Oznacza to, że Klient jest zobowiązany odesłać na swój koszt na adres Usługodawcy (tj. Blazej Chyla, Legionów 102D/43, 81-472 Gdynia) wszystkie kosmetyki przesłane mu w ramach realizacji Zamówienia. Produkty muszą znajdować się w fabrycznych opakowaniach, w stanie nienaruszonym, niewskazującym na ich wcześniejsze użytkowanie. Jednocześnie, na skutek odstąpienia od Umowy, Usługodawca dezaktywuje dostępy Klienta do produktów elektronicznych (tj. internetowego kursu makijażu).

§ 6

Sposoby i terminy płatności

Płatność za produkt może być dokonana poprzez:

płatność elektronicznym przelewem bankowym za pośrednictwem serwisu Przelewy24

płatność kartą płatniczą

płatność elektroniczną systemem PayPal

System płatności przelewem bankowym obsługuje serwis Przelewy24 – PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

System płatności kartą płatniczą obsługuje PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

System płatności PayPal obsługuje firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. to instytucja kredytowa (lub bank)upoważniona i nadzorowana przez luksemburską komisję nadzoru sektora finansowego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (lub CSSF). Siedziba CSSF: 283, route d’Arlon, L-1150 Luksemburg.

 

§ 7

Koszt, sposoby i termin dostawy

Dostawa Produktu następuje drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

Dostawa kosmetyków, o których mowa w § 4 ust. 7 następuje drogą pocztową, za pośrednictwem firmy kurierskiej – DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10, na adres fizyczny Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.

Dostawa Produktu do Klienta nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, wykraczającymi poza cenę wskazaną w procesie składania zamówienia.

 

§ 8

Obowiązki Usługodawcy

Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w § 9 Regulaminu.

Usługodawca zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do strony internetowej, za pośrednictwem której Klient składa zamówienia, był ciągły oraz bezpieczny.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, z których Klient realizuje transakcje.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Klienta.

 

§ 9

Proces reklamacyjny

W celu zareklamowania Produktu lub Usługi oferowanej przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z Usługodawcą drogą mailową, pod adresem: e-mail: kontakt@drmakeup.pl.

Proces reklamacyjny wymaga od Klienta udostępnienia w wiadomości mailowej szeregu informacji dotyczących zamówienia, aby umożliwić Usługodawcy rzetelne i sprawne ustosunkowanie się do reklamacji. W tym celu klient podaje:

imię i nazwisko

numer zamówienia

dokładny opis produktu/usługi, co do których Klient ma zastrzeżenia lub które uważa za niezgodne z Regulaminem i zasadami obowiązującymi w Sklepie Internetowym (zastrzeżenia mogą być udokumentowane zdjęciem dołączonym do wiadomości).

Usługodawca rozpatruje reklamację Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia na wskazany adres mailowy.

§ 10

Dane osobowe w sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do:

ich indywidualnej kontroli

ich sprostowania i uzupełnienia

ich usunięcia

ograniczenia ich przetwarzania

ich przeniesienia

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe Klientów pozyskiwane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach – wskazanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego – brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.

Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego, w zakresie związanym z realizacją usługi:

w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, wymienionemu w § 6.

w przypadku wszystkich Klientów Sklepu Internetowego, obsługą księgową rachunków zajmuje się biuro księgowości TWOJE KSIĘGI Sp. z o. o., KRS: 0000645267, NIP: 5842754239, REGON: 365791622, ul. Narwicka 2i, 80-577 Gdańsk.

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się:

pisemnie na adres: ul. 3 maja 37e/20, 81-372 Gdynia

w formie elektronicznej na adres: kontakt@drmakeup.pl

 

§ 11

Prawa autorskie

Klient w ramach udzielonego uprawnienia do korzystania z portalu lub jego elementów, nie przysługuje prawo do:

utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie prac innych Użytkowników, publikowanych przez nich w ramach działania portalu, które chronione są prawem autorskim na mocy ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z 4 lutego 1994 roku,

usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o portalu podanych w jego elementach i materiałach towarzyszących,

wykonywania kopii programów i danych, będących elementami portalu,

samodzielnego oddzielania od całości elementów portalu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona,

samodzielnego dokonywania zmian w działaniu portalu.

Korzystanie z portalu nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych mu materiałów, które są utworami w rozumieniu ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z 4 lutego 1994 roku i podlegają ochronie wynikającej z tego tytułu. Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przez Regulamin i w.w. ustawę.

Każdy Klient portalu ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej za działania niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem, w tym zwłaszcza z przestrzeganiem przepisów ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z 4 lutego 1994 roku

 

§ 12

Postanowienia końcowe

Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie, o których Klient będzie informowany drogą mailową. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec zmian w ciągu 14 dni, Regulamin obowiązuje go w nowej formie, z naniesionymi zmianami.

 

Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

 

Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

W przypadkach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w tym zwłaszcza ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Klient może składać skargę poprzez unijny system internetowego rozstrzygania sporów dostępny pod adresem – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz naszą politykę cookies. View more
Cookies settings
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

§1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://drmakeup.pl; (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez firmę TEAMBLACHU Błażej Chyła, 3 maja 37E/20, 81-396, Gdynia, NIP: 5862316324.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy https://drmakeup.pl;
  1. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  1. Właściciel: TEAMBLACHU Błażej Chyła, 3 maja 37E/20, 81-396, Gdynia, NIP: 5862316324;
  1. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. przedstawienie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego oraz dobre praktyki;
  1. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług oraz w zakresie zgody udzielonej przez Użytkownika oraz prowadzenia newslettera, mającego na celu informowanie Użytkowników, którzy zarejestrują się w Serwisie o najnowszych produktach oraz promocjach.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, należy zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz zasady wynikające z Polityki Prywatności.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2019.2460 t.j. ze zm.);
  1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019.123 t.j. ze zm.);
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. L 119 z 4.5.2016 ze zm.)
  1. ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1791 ze zm.).

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

I. Klauzula informacyjna

TEAMBLACHU Błażej Chyła jako administrator danych osobowych, mając na względzie przepisy z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), przedstawia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 1. Administratorem danych osobowych jest TEAMBLACHU Błażej Chyła. Siedziba Administratora mieści się przy ul. Beskidzkiej 66 m. 1, 91-611 Łódź. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: kontakt@drmakeup.pl, listownie oraz pod numerami tel. +793-083-222.
 2. W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane oraz formy kontaktu z TEAMBLACHU Błażej Chyła mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez TEAMBLACHU Błażej Chyła, tj: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury etc.
 3. Dane osobowe przetwarzane mogą być przetwarzane w celu:
  1. dostarczenia informacji dotyczących produktów oferowanych przez TEAMBLACHU Błażej Chyła (marketing drogą mailową i smsową, analiza zainteresowań klienta w celu proponowania mu opcji zakupowych najbardziej odpowiadających potrzebom),
  1. obsługi kontaktów z klientami i innymi zainteresowanymi osobami, w tym realizacji zapytań,
  1. wysyłki newslettera,
  1. realizacji współpracy biznesowej,
  1. administrowania stroną internetową, prowadzenia bloga,
  1. zawarcia i realizacji umowy, a także dokonywania rozliczeń w związku ze świadczonymi usługami, zgodnie ze standardami oraz realizowania obowiązków administratora wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  1. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, celem egzekucji należności oraz reklamacji.
 4. W zależności od przypadku, podstawą przetwarzania danych osobowych może być:
  1. zgoda w odniesieniu do realizacji kontaktów, pozostawania w bazie klientów, wysyłki newslettera i informacji handlowych drogą mailową i smsową (art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), która może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody), przy czym TEAMBLACHU Błażej Chyła  pozyskuje zgody na podstawie przepisów RODO, ustawy Prawo telekomunikacyjne i Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych;
  1. zawarcie i realizacja umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
  1. obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  1. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą). Powołujemy się na uzasadniony interes TEAMBLACHU Błażej Chyła podczas analizy, rozwoju, usprawniania i optymalizacji strony internetowej, produktów i usług (przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, sieci i systemów), a także dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, celem egzekucji należności czy reklamacji.
 5. Do danych osobowych zbieranych przez TEAMBLACHU Błażej Chyła mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione i upoważnione osoby oraz podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierskie, dostawcy usług, m.in. systemów informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (np. poczcie, operatorom płatności).
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres przechowywania dokumentacji dotyczącej umów, czy dokumentacji księgowej wynikający z przepisów prawa), do końca okresów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową, natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 7. Mają Państwo następujące prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach art. 15-22 RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
  1. prawo uzyskania kopii danych,
  1. prawo do sprostowania,
  1. prawo do usunięcia danych,
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania (z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej),
  1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania),
  1. prawo do przenoszenia danych,
  1. prawo wycofania zgody poprzez mailowe poinformowanie TEAMBLACHU Błażej Chyła,
  1. oraz prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwi realizację usług.
 9. TEAMBLACHU Błażej Chyła nie przekazuje danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Za zgodą Użytkownika Serwisu, Administrator może dokonywać profilowania poprzez obserwację i analizę ostatnio przeglądanych na stronie produktów, w celu zaproponowania klientowi najbardziej interesujących go opcji zakupowych. Dla przykładu analizowana może być wielkość i częstotliwość zakupów oraz rodzaj wybieranych produktów, aby lepiej dopasować wysyłane komunikaty lub wyświetlane na stronie informacje do potrzeb Użytkownika. Zgoda na profilowanie może zostać w każdym czasie wycofana, Użytkownikom przysługuje również prawo sprzeciwu wobec tego działania. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody można zrealizować poprzez informację na adres: kontakt@drmakeup.pl. Państwa dane nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

II. Inne postanowienia

 1. Właściciel przywiązuje wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis.
 2. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i z zastosowaniem dobrych praktyk w przetwarzaniu danych.
 3.  Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  1. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  1. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  1. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  1. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  1. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 4. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 5. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 6. Właściciel wdrożył w swojej organizacji i bieżąco aktualizuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 7. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił Właścicielowi swoje dane, Właściciel zapewnia poszanowanie praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 8. Za zgodą Użytkownika Serwisu, Administrator może dokonywać profilowania poprzez obserwację i analizę ostatnio przeglądanych na stronie produktów, w celu zaproponowania klientowi najbardziej interesujących go opcji zakupowych. Dla przykładu analizowana może być wielkość i częstotliwość zakupów oraz rodzaj wybieranych produktów, aby lepiej dopasować wysyłane komunikaty lub wyświetlane na stronie informacje do potrzeb Użytkownika. Państwa dane nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Zgoda na profilowanie może zostać w każdym czasie wycofana, Użytkownikom przysługuje również prawo sprzeciwu wobec tego działania. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody można zrealizować poprzez informację na adres: kontakt@drmakeup.pl. Państwa dane nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych – dane będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili lub smsów informacyjnych ze strony drmakeup.pl. Dane te przechowywane są w systemie Mailchimp bądź Mailpoet. Dostęp do nich może mieć dostawca systemu informatycznego. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych treści przesyłając e-mail na adres kontakt@drmakeup.pl
 11. Jeśli Użytkownik doda komentarz na stronie drmakeup.pl to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w nazwa.pl, w celu zarządzania moderowania ich. Dostęp do nich może mieć dostawca systemu informatycznego.
 12. Dane osobowe podane podczas zamówienia w Sklepie Internetowym będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia i wystawienia odpowiednich dokumentów sprzedaży tj. Faktury VAT, jak i dochodzenia roszczeń. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają tylko ci pracownicy firmy TEAMBLACHU Błażej Chyła, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i zobowiązani do poufności i ochrony, ponadto oraz pracownicy dostawcy serwisu, na którym oparte jest działanie sklepu – WordPress.
 13. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez drmakeup.pl  i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
  1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym:
  1. Poczta Polska
  1. Kurier DPD
  1. InPost
 14. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez www.drmakeup.pl
 15. Współpracujemy z następującymi operatorami płatności i zalecamy zapoznanie się z ich regulaminami:
  1. DotPay, www.dotpay.pl
  1. PayPal, www.paypal.com
  1. BLIK, www.blikmobile.com

§ 3. Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  1. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  1. tworzenia statystyk,
  1. utrzymania sesji Użytkownika,
  1. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
 11. Pliki cookie Google Analytics umożliwiają działanie funkcji tego narzędzia. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej www.drmakeup.pl.
 12. Pliki cookie Facebook umożliwiają działanie funkcji statystyk tego serwisu. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej www.drmakeup.pl. oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.
 13. Pliki cookie Google Adwords umożliwiają działanie funkcji tego narzędzia. Google AdWords wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej www.drmakeup.pl.
 14. Pliki cookie nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez użytkownika, o których mowa w II części niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 15. Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.
 16. System informatyczny, z którego korzysta drmakeup.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.drmakeup.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na drmakeup.pl  i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji drmakeup.pl  w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem 1.12.2020 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić przez Właściciela i jest publikowana na stronie internetowej.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Firma TEAMBLACHU Błażej Chyła bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych, nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Polecamy weryfikację tych podmiotów we własnym zakresie.
Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie Kamil Kostka adres: ul. Lotnicza 69/7, 47-400 Racibórz 1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 1.3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :
 • posiadanie dostępu do Internetu;
 • posiadanie adresu e-mail;
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 • włączona obsługa javascript;
 • zainstalowanie wtyczki Flash Player;
 • akceptacja plików cookies.
1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 1.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp. 1.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. 1.7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. 1.8. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał. II WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 2.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.) 2.2. Klient, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia. 2.3. W Koszyku, Klient ma możliwość:
 • dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości;
 • wskazania adresu, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
 • wyboru sposoby dostawy (paczkomaty InPost, kurier, Poczta Polska);
 • wyboru sposób płatności (przelew online, płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard MasterCard Electronic, Maestro, przesyłka pobraniowa);
 • dodania kodu rabatowego.
2.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta. 2.5. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie 2 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu. 2.6 Zakupiony towar wysyłany jest w kopertach lub kartonikach, które nie posiadają żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki oraz są nadawane przez neutralnego nadawcę, którego nazwa nie jest powiązana z branżą. 2.7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym. 2.8. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych. 2.9. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis Dotpay) brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar. 2.10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi: 2.10.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); 2.10.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); 2.10.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne; 2.10.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 2.11. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy. 2.12. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu. 2.14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 2.15. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. 2.16. Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu lub telefonicznie. Sklep dokona orientacyjnej wyceny i po wstępnej akceptacji wykona i prześle 3 projekty graficzne  na wskazany przez klienta adres e-mail. Pierwsze 3 projekty graficzne Sklep wykona nieodpłatnie, a każde kolejne 3 projekty będą kosztowały 20 zł. 2.17. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 7 dni, a w przypadku trudno dostępnych materiałów może się wydłużyć do czasu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia. 2.18. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Europy. III CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI 3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w polskiej walucie. 3.2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. 3.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania. 3.4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. 3.5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7″ przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Paczkomaty InPost”, tj. spółkę InPost Sp. z o.o.. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy Towarów. 3.6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez klienta i kuriera. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji w Sklepie. 3.7. Odbierając przesyłkę z Paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji w Sklepie. IV DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI 4.1.Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać: 4.1.1. osobiście, gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia za pobraniem lub w momencie  odbierania towaru w paczkomacie InPost; 4.1.2. on-line za pomocą bramki płatności Dotpay; 4.1.2. przelewem na podane konto Sklepu. 4.2. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. V REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU 5.1 Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą. 5.2 W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Sklep, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail sklepu kontakt@drmakeup.pl 5.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. 5.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sklep zobowiązany jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 5.5 Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep wstrzymuje się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kleinta dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca). 5.6 Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane. 5.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru. 5.8. Przepisów powyższych nie stosuje się do zamówień indywidualnych (na zamówienie) opisanych w § 2 ust. 16, oraz do produktów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (wykaz produktów niepodlegających zwrotom), które na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi –  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5.9. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1 i § 5 ust. 2. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 5.10. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Sklepu. 5.11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub  przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca). 5.12. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów. 5.13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży. VI PLIKI „COOKIES” 6.1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 6.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania. 6.3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Sklepu. 6.4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:
 1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
 2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.
6.5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników. 6.6. Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:
 1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu,
 2. Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Sklepu,
 3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
 4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
 5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu.
6.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) 6.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów. VII ZWROTY NALEŻNOŚCI 7.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku: 7.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 7.1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; 7.1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy; 7.1.4. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu. 7.2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone: 7.2.1. z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; 7.2.2. przy odbiorze u kuriera, w paczkomacie lub na poczcie. VIII NEWSLETTER 8.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu. 8.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera. IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami. 9.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 9.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu. 9.4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych. 9.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej. 9.6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu. 9.7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób. 9.8. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto. 9.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 9.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020 Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) ……………………………………………… (Imię i nazwisko osoby składającej pismo) ………………………………………………  ………………………………………………       (adres osoby składającej pismo) Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości                                                                             “Twój StartUp”                                
 1. Żurawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa ODSTĄPIENIE OD UMOWY Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:
 1. Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………….
 2. Przedmiot umowy ……………………………………………………………………………….
…………………………… Podpis konsumenta Data: …………………………. WZÓR REKLAMACJI (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji) ……………………………………………… (Imię i nazwisko osoby składającej pismo) ………………………………………………  ………………………………………………       (adres osoby składającej pismo) Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości                                                                             “Twój StartUp”                                
 1. Żurawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa REKLAMACJA Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było ………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… (należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji) Wobec powyższego *:
 1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ………………………………………… ;
 2. wnoszę o usunięcia wady;
 3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
 4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.
…………………………… Podpis konsumenta Data: …………………………. * niepotrzebne skreślić.
Save settings
Cookies settings